Travel1

  • +420604103561
  • info@travel1.cz

Všeobecné podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné podmínky účasti pro pobyty a zájezdy


Smluvní vztah mezi CA TRAVEL 1, ADRIATICNET (dále jen CA), CK a zákazníkem vzniká především doručením objednávky a uhrazením zálohy, za nezletilé zasílá objednávku zákonný zástupce. Smluvní vztah se řídí Občanským zákoníkem a je dále upraven těmito podmínkami.

Cena ubytování a pobytu, úhrada

Cena pobytu u kategie UBYTOVÁNÍ je stanovena dohodou mezi účastníkem zájezdu a CA. Není-li dohodnuto v cestovních smlouvách nebo podmínkách CK jinak, tak záloha ve výši 30 % ceny se hradí po SCHVÁLENÍ objednávky a podpisu cestovní smlouvy, doplatek se hradí v místě pobytu vlastníku nemovitosti nebo DLE PODMÍNEK zastupujících CK. CA může změnit cenu pobytu pouze v případě, že se změní ceny ubytování, poplatků ap. Přesáhne-li zvýšení ceny 10 % má zákazník právo na odstoupení od smlouvy a vrácení celé zaplacené částky.

Povinnosti zákazníka

Zákazník je povinen mít platný cestovní doklad a doklady potřebné pro pobyt v dané zemi. Zákazník je dále povinen se řídit písemnými pokyny (pokud byly vydány), řídit se pokyny ubytovatele nebo zastupující CK. Pokud zákazník nedodržuje tyto povinnosti nebo nečerpá dohodnuté služby bez zavinění CA nemá nárok na poskytnutí náhrady ze strany CA za nevyužité služby. V případě závažného porušení právních předpisů ČR nebo navštíveného státu ztrácí jakýkoli nárok na náhradu nevyužitých služeb

Změny a zrušení smlouvy, stornovací podmínky

CA je oprávněna pobyt zrušit, změnit datum konání, cenu ap. nastanou-li okolnosti, které jí brání poskytnout služby podle předem stanovených podmínek. Jakoukoliv změnu programu, termínu nebo ceny je CA povinna sdělit zákazníkovi. Pokud zákazník bez zbytečného odkladu (nejdéle do 5 dnů) nevyrozumí CA, předpokládá se, že se změnou souhlasí. Při celkovém zrušení pobytu nebo při neodsouhlasené oběma stranami změně termínu, programu má zákazník právo na odstoupení od smlouvy a vrácení celé zaplacené částky.

Stornovací podmínky

Zrušení účasti pobytu u kategorie UBYTOVÁNÍ je třeba provést písemně. Zákazník má právo kdykoliv před započetím pobytu zrušit smluvní vztah za následujících stornovacích podmínek:

  • do 60 dnů před odjezdem za manipulační poplatek 200 Kč
  • v době do 30 dnů před nástupem pobytu za poplatek 30% z ceny pobytu
  • v době do 15 dnů před nástupem pobytu za poplatek 50% z ceny pobytu
  • v době do 8 dnů před nástupem pobytu za poplatek 70% z ceny pobytu
  • v době do 7 dnů a méně před nástupem pobytu 100% ceny pobytu

Zrušení účasti pobytu u ZÁJEZDŮ ZASTUPUJÍCÍCH CK je třeba provést písemně. Zákazník má právo kdykoliv před započetím pobytu zrušit smluvní vztah za stornovacích podmínek POŘÁDAJÍCÍ CK.

Stornopoplatek nebude účtován, pokud zákazník sám zajistí místo sebe náhradníka.

Pojištění

V objednávce/smlouvě zákazník vybere, zda a který způsob pojištění chce zajistit Pojištění léčebných výloh lze sjednat na všechny zájezdy a zahrnuje pouze toto pojištění (dle nabízených služeb CK) včetně asistenční služby. Pojištění léčebných výloh a storna je komplexním pojištěním u ČP zahrnujícím pojištění léčebných výloh vč. asistenční služby, úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za způsobené škody a pojištění storna. Nelze sjednat samostatné pojištění storna. Přesné ceny a podrobnosti získáte také na naší adrese, kde jsou též k nahlédnutí podrobné podmínky jednotlivých pojištění.

Reklamace

Každou vadu poskytovaných ubytovacích služeb nebo služeb je nutné reklamovat okamžitě u vlastníka nemovitosti nebo u zastupující CK, aby mohla být odstraněna; není li to možné pak písemně do 3 měsíců po skončení pobytu, jinak zaniká nárok na náhradu. 

Vytvářím objednávku...